Opłaty

RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA ZOBOWIĄZANI SĄ DO UISZCZENIA W TERMINIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH OKREŚLONYCH W UMOWIE.

BEZPŁATNA
PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST W GODZINACH OD 7.30 - 12.30.
GODZINY OD 6.30 - 7.30 i 12.30 - 16.30PŁATNE

Przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gorzkowice, zapewnia dzieciom w wieku do lat 5 bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Korzystanie przez dziecko w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę (7.30 - 12.30) jest odpłatne.
Opłaty za przedszkole należy uiścić do
15 dnia  każdego miesiąca.

Działając na podstawie:
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr.256,poz.2572 z późń, zmian.)
Dz.U. z dnia 18 lipca 2013r. poz.872  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. zarządza się :
1. Wprowadza się zmiany opłat za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji bezpłatnej podstawy programowej , a obejmującej zadania opiekuńczo-wychowawcze  i dydaktyczne wspomagające rozwój psychofizyczny , emocjonalny i społeczny dziecka.
Podstawą wyliczenia stawki godzinowej jest  treść-  Dz.U. z dnia 18 lipca 2013r. poz.872  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.- art.14 , ust.5, ust.5a.
Ustala się opłatę za jedną godzinę realizacji w/w zajęć w wysokości 1,00 zł ( jeden złotych).
2. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w pkt. 1,  zadeklarowanej ilości godzin pobytu dziecka ponad czas realizacji podstawy programowej  oraz ilości dni w danym miesiącu .
Stawki za poszczególne godziny wynoszą przy 22 dniowym pobycie dziecka w przedszkolu:

1,00 zł x 22 dni x 1 godz. = 22,00 zł,
22,00 zł x 2 godz. =44 ,00 zł,
22,00 zł x 3 godz. =66,00 zł,
22,00 zł x 4 godz. = 88,00 zł,
22,00 zł x 5 godz. = 110,00 zł.

3. Ustala się  następujący  sposób określania godzin przekraczających czas realizacji podstawy programowej  - tabela wyliczania opłat za przedszkole.