Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), art. 106 U. 3 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo Oświatowe Dz. U. 2018 r. poz. 996 oraz uchwały NR XXV/171/2016 RADY GMINY GORZKOWICE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Gorzkowice oraz Zarządzenia nr 1/2022/2023 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w  Gorzkowicach z dnia 01.09.2022 r. rodzice ponoszą opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.
1) Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, wynosi odpowiednio: 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu w przedszkolu z wyłączeniem korzystania z bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie w określonych przez Przedszkole
godzinach od 7.30 do 12:30 (nie dotyczy dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego).
2) Opłata za żywienie, za wskazane w deklaracji potwierdzenia woli posiłki, według dziennej stawki żywieniowej ustalonej przez Dyrektora przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym wynosi odpowiednio:
1.za trzy posiłki (śniadanie+ obiad+podwieczorek) –   14,00 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu.
2.za dwa posiłki ( śniadanie+ obiad )–   11,00 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu,
3. za jeden posiłek (śniadanie) – 4,00 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu
Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowania posiłków i może ulec podwyższeniu bez  konieczności zmiany niniejszych postanowień
3) Zmiany wskazanych posiłków można dokonać z końcem miesiąca, ze skutkiem od 1 dnia następnego miesiąca.
4) Rodzice są zobowiązani do zgłaszania planowanych nieobecności dziecka w przedszkolu, najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8:00.
5) Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za wyżywienie jest naliczana z góry, za każdy miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu w rozliczeniu dziennym.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu: zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa od pierwszego dnia nieobecności pod warunkiem jej zgłoszenia do godz.8.00
6) Do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice otrzymają informację o wysokości opłaty za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu. 
Rodzic dziecka weryfikuje dane zawarte w INFORMACJI. Uwagi i odwołania od zamieszczonych na zestawieniu danych należy  w terminie najpóźniej 2 dni roboczych wyjaśnić u intendenta Przedszkola.
7) Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani dokonać opłaty do dnia 15 każdego miesiąca, na wskazany rachunek bankowy. Rodzic/opiekun dokonuje wpłaty za usługi przedszkolne z dwóch tytułów:” opłata za wyżywienie i opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Każda z tych opłat jest wnoszona na jedno konto. 
Opis wpłaty za żywność zawiera następujące informacje:
Nazwa odbiorcy: Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach
Numer rachunku odbiorcy:80 8973 0003 0060 0060 0071 0823
Tytułem: należy wpisać  Opłata za wyżywienie, imię dziecka/dzieci, za m-c ……………
Opis wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym podstawy wychowania zawiera następujące informacje:
 Nazwa odbiorcy: Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach
Numer rachunku odbiorcy: 80 8973 0003 0060 0060 0071 0823
Tytułem: należy wpisać  Opłata za świadczone usługi imię nazwisko dziecka/dzieci,  za m-c ……………
Po dokonaniu płatności, rodzice proszeni są o dostarczenie intendentowi przedszkola dowodów wpłaty do 20-go dnia każdego miesiąca (potwierdzenie wpłaty można przesłać na adres e-mail intendenta przedszkola). W przypadku braku dowodów dokonania opłat, księgowane są one jako zaległość i podlegają naliczaniu ustawowych odsetek.
8) Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, dochodzenie nieuregulowanych należności następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
9) Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało naliczeniem ustawowych odsetek oraz upomnieniem. Koszt upomnienia ponoszą rodzice.
10) Nieuiszczenie należności w terminie wskazanym w upomnieniu będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które są zaspokajane w pierwszej kolejności. Koszty postępowania egzekucyjnego ponoszą rodzice. Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją i przyjmuję do stosowania