Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), art. 106 U. 3 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo Oświatowe Dz. U. 2018 r. poz. 996 oraz uchwały NR XXV/171/2016 RADY GMINY GORZKOWICE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Gorzkowice oraz Zarządzenia nr 1/2022/2023 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w  Gorzkowicach z dnia 01.09.2022 r. rodzice ponoszą opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.
1) Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, wynosi odpowiednio: 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu w przedszkolu z wyłączeniem korzystania z bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie w określonych przez Przedszkole
godzinach od 7.30 do 12:30 (nie dotyczy dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego).
2) Opłata za żywienie, za wskazane w deklaracji potwierdzenia woli posiłki, według dziennej stawki żywieniowej ustalonej przez Dyrektora przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym wynosi odpowiednio:
1.za trzy posiłki (śniadanie+ obiad+podwieczorek) –   14,00 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu.
2.za dwa posiłki ( śniadanie+ obiad )–   11,00 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu,
3. za jeden posiłek (śniadanie) – 4,00 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu
Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowania posiłków i może ulec podwyższeniu bez  konieczności zmiany niniejszych postanowień
3) Zmiany wskazanych posiłków można dokonać z końcem miesiąca, ze skutkiem od 1 dnia następnego miesiąca.
4) Rodzice są zobowiązani do zgłaszania planowanych nieobecności dziecka w przedszkolu, najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8:00.
5) Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za wyżywienie jest naliczana z góry, za każdy miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu w rozliczeniu dziennym.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu: zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa od pierwszego dnia nieobecności pod warunkiem jej zgłoszenia do godz.8.00
6) Do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice otrzymają informację o wysokości opłaty za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu. 
Rodzic dziecka weryfikuje dane zawarte w INFORMACJI. Uwagi i odwołania od zamieszczonych na zestawieniu danych należy  w terminie najpóźniej 2 dni roboczych wyjaśnić u intendenta Przedszkola.
7) Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani dokonać opłaty do dnia 15 każdego miesiąca, na wskazany rachunek bankowy. Rodzic/opiekun dokonuje wpłaty za usługi przedszkolne z dwóch tytułów:” opłata za wyżywienie i opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Każda z tych opłat jest wnoszona na jedno konto. 
Opis wpłaty za żywność zawiera następujące informacje:
Nazwa odbiorcy: Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach
Numer rachunku odbiorcy:80 8973 0003 0060 0060 0071 0823
Tytułem: należy wpisać  Opłata za wyżywienie, imię dziecka/dzieci, za m-c ……………
Opis wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym podstawy wychowania zawiera następujące informacje:
 Nazwa odbiorcy: Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach
Numer rachunku odbiorcy: 80 8973 0003 0060 0060 0071 0823
Tytułem: należy wpisać  Opłata za świadczone usługi imię nazwisko dziecka/dzieci,  za m-c ……………
Po dokonaniu płatności, rodzice proszeni są o dostarczenie intendentowi przedszkola dowodów wpłaty do 20-go dnia każdego miesiąca (potwierdzenie wpłaty można przesłać na adres e-mail intendenta przedszkola). W przypadku braku dowodów dokonania opłat, księgowane są one jako zaległość i podlegają naliczaniu ustawowych odsetek.
8) Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, dochodzenie nieuregulowanych należności następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
9) Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało naliczeniem ustawowych odsetek oraz upomnieniem. Koszt upomnienia ponoszą rodzice.
10) Nieuiszczenie należności w terminie wskazanym w upomnieniu będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które są zaspokajane w pierwszej kolejności. Koszty postępowania egzekucyjnego ponoszą rodzice. Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją i przyjmuję do stosowania