KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA ZOBOWIĄZANI SĄ DO UISZCZENIA W TERMINIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH OKREŚLONYCH W UMOWIE.

BEZPŁATNA PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST W GODZINACH OD 7.30 - 12.30 GODZINY OD 6.30 - 7.30 i 12.30 - 16.30PŁATNE

Przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gorzkowice, zapewnia dzieciom w wieku do lat 5 bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Korzystanie przez dziecko w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (7.30 - 12.30) jest odpłatne. Opłaty za przedszkole należy uiścić do 15 dnia  każdego miesiąca.

Działając na podstawie:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr.256,poz.2572 z późń., zmian.)
Dz.U. z dnia 18 lipca 2013 r. poz.872 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. zarządza się:
Wprowadza się zmiany opłat za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji bezpłatnej podstawy programowej , a obejmującej zadania opiekuńczo-wychowawcze  i dydaktyczne wspomagające rozwój psychofizyczny , emocjonalny i społeczny dziecka.
Podstawą wyliczenia stawki godzinowej jest  treść-  Dz.U. z dnia 18 lipca 2013 r. poz.872  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.- art.14 , ust.5, ust. 5 a.
Ustala się opłatę za jedną godzinę realizacji w/w zajęć w wysokości 1,00 zł ( jeden złotych).
2. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w pkt. 1,zadeklarowanej ilości godzin pobytu dziecka ponad czas realizacji podstawy programowej oraz ilości dni w danym miesiącu .
Stawki za poszczególne godziny wynoszą przy 22 dniowym pobycie dziecka w przedszkolu:
1,00 zł x 22 dni x 1 godz. = 22,00 zł,
22,00 zł x 2 godz. = 44 ,00 zł,
22,00 zł x 3 godz. = 66,00 zł,
22,00 zł x 4 godz. = 88,00 zł,
22,00 zł x 5 godz. = 110,00 zł.
3. Ustala się następujący sposób określania godzin przekraczających czas realizacji podstawy programowej tabela wyliczania opłat za przedszkole.